Mitä, miksi ja milloin psykoterapiaan?

Aino Juusola

Mielenterveyden haasteisiin on saavilla monenlaista keskusteluapua, mm. pidempää psykoterapiaa ja lyhytterapiaa. Mistä sitten tietää, minkälaisen avun piiriin omien huolien kanssa kannattaisi hakeutua?

Psykoterapiaan päädytään usein silloin, kun haasteet ovat pitkäkestoisia ja vaikea-asteisempia ja hoidossa halutaan turvata riittävän pitkä, tavoitteellinen, tukeva ja vaikuttava hoitomuoto, joka on kohdennettu juuri sinun tarpeisiisi. Terapian pituus ei kuitenkaan määrittele sen laadukkuutta – erilaisiin tilanteisiin sopivat eri pituiset terapiat.

eri reittejä psykoterapiaan

Miten psykoterapiaan pääsee?

 • Niin kutsuttu Kela-terapia eli kuntoutuspsykoterapia on tyypillinen reitti psykoterapiaan. Se on yhteiskunnan tukema terapiamuoto yksilölle, pariskunnalle tai perheelle. Lue lisää Kela-terapiasta ja sen hinnoittelusta.
 • Omakustanteinen psykoterapia on myös yleistä. Valitse tällöin psykoterapeutti ja varaa aika helposti ilman lähetettä tai muuta byrokratiaa. Voit aloittaa psykoterapian omakustanteisesti myös odotellessasi päätöstä Kelan kuntoutuspsykoterapiasta.
 • Rahallista tukea vakuutuksesta? Vakuutuksen korvaama lyhytterapia ja lyhytpsykoterapia ovat terapiaa, jonka korvaa esimerkiksi oma sairaskuluvakuutus tai työnantajan tarjoama mielenterveysvakuutus.
 • Myös koulutuspsykoterapia voi olla sinulle sopiva vaihtoehto. Se on psykoterapiaopiskelijoiden tarjoamaa terapiaa,  joka voi olla lyhyt- tai pitkäkestoisempaa sopien sekä kevyempiin että monisyisempiin haasteisiin. Tutustu lisää koulutuspsykoterapiaan.

Rajanveto psykoterapian ja muun psykososiaalisen tuen välillä on jossain määrin haastavaa. Keskeisenä erotuksena on kuitenkin se, että psykoterapiaa voi tarjota vain Valviralta oikeuden nimikkeen käyttämiseen saanut ja riittävän koulutuksen käynyt ammattilainen. Psykoterapeutin ja psykologin nimikeoikeudet voit tarkistaa JulkiTerhikistä. Terapeutti nimikettä voi käyttää kuka vain.

“Tiesitkö, että myös psykoterapiaa on sekä pitkää että lyhyttä, jolloin puhutaan lyhytpsykoterapiasta?”

Miksi psykoterapiaan?

Psykoterapian keskeisimpänä tavoitteena on lieventää psyykkisiä haasteitasi ja niistä kokemaasi kärsimystä. Tavoitteena on lisätä toimintakykyä arjessa, jotta psyykkiset haasteesi eivät rajoittaisi arkeasi tai kaventaisi mahdollisuuksiasi elää riittävän hyvää arkea. Arkea, joka on arvojesi mukainen.

Lisäksi psykoterapiassa pyritään tukemaan itsetuntemuksen lisääntymistä, ymmärrystä omien psyykkisten haasteidesi juurista sekä haitallisista ajatus- ja toimintamalleistasi, jotka ylläpitävät psyykkisiä haasteita. Psykoterapiassa pyritään kaiken kaikkiaan tukemaan psyykkistä kasvuasi ja kehitystäsi, lisäämään valmiuksiasi ratkaista ongelmiasi itse sekä auttamaan sinua löytämään toimivia lähestymistapoja ihmissuhteisiisi.

Milloin psykoterapia auttaa?

Psykoterapian vaikutuksia on tutkittu laajasti ja eri psykoterapian koulukuntia on vertailtu tutkimuksissa. Keskeisimmiksi vaikuttaviksi tekijöiksi tutkimuksissa on kuitenkin noussut psykoterapiasuuntauksesta riippumatta psykoterapeutin ja asiakkaan välisen yhteistyösuhteen eli terapeuttisen allianssin laatu.

Hyvässä yhteistyösuhteessa terapeutin kanssa sinulla on asiakkaana kokemus siitä, että

 • psykoterapeutti ymmärtää haasteitasi,
 • jaatte psykoterapeutin kanssa yhteisen määritelmän siitä, minkä parissa psykoterapiassa työskennellään,
 • teillä on yhteisessä käsityksessä rakennetut tavoitteet psykoterapialle,
 • koet psykoterapeutin olevan empaattinen ja
 • koet, että terapiasuhde perustuu luottamukseen, avoimuuteen ja ymmärrykseen.

Tästä syystä onkin tärkeää, että valitset psykoterapeutin, ei pelkästään hänen osaamisensa perusteella, vaan myös huomioiden se, miltä yhteistyö psykoterapeutin kanssa sinusta tuntuu. Lisäksi psykoterapian onnistumisen kannalta tärkeänä nähdään psykoterapeuttiset valmiudet eli voimavarat, mahdollisuus sitoutua työskentelyyn ja mahdollisen lähiverkoston tuki psykoterapiaan sitoutumiseen, sekä oma motivaatio psykoterapeuttiseen työskentelyyn. Psykoterapia on intensiivistä työskentelyä ja vaatii, että pystyt rauhoittamaan sille riittävästi aikaa omassa elämässäsi.

Miten psykoterapia etenee?

Psykoterapiaprosessit ovat hyvin moninaisia ja usein kuntoutuspsykoterapiaan sisältyy erilaisia jaksoja, joissa syvennytään eri psyykkisten haasteiden tai esiin tuomiesi teemojen tutkimiseen ja ratkaisemiseen. Psykoterapia alkaa kuitenkin usein tilanteen arvioinnilla ja tavoitteiden asettamisella.

Ensimmäisillä tapaamisilla psykoterapeutti pyrkii kanssasi arvioimaan ja tutkimaan haasteitasi, kerää taustatietoja ja määrittelee tavoitteet työskentelylle. Näitä tavoitteita ja niihin pääsemistä arvioidaan ja tarkastellaan läpi psykoterapiaprosessin. Mikäli kyseessä on Kelan tukema kuntoutuspsykoterapia, tekee psykoterapeutti kanssasi jokaisen kuntoutuspsykoterapiavuoden jälkeen yhteenvedon ja arvioin psykoterapiaprosessista, tavoitteisiin pääsemisestä sekä vointisi muutoksista.

“Psykoterapian alussa on tärkeää antaa myös tilaa ja aikaa molemminpuoliselle tutustumiselle ja luottamuksen rakentumiselle. “

Psykoterapian alussa on tärkeää antaa myös tilaa ja aikaa molemminpuoliselle tutustumiselle ja luottamuksen rakentumiselle. Asiakkaana saat käsityksen psykoterapeutin työskentelytavoista ja psykoterapeutti puolestaan oppii tuntemaan sinua ja pystyy mukauttamaan työskentelyä sinun toimintatapasi huomioiden. Psykoterapiassa voidaan alkuun valita yksi tai kaksi pienempää tavoitetta, joita kohden lähdetään työskentelemään. Psykoterapiassa voi myös olla koko prosessin läpi kulkeva isompi tavoite, jota kohden työskennellään eri osatavoitteiden kautta.

Mitä psykoterapiassa tehdään?

Psykoterapiassa tutkitaan niin menneisyyttäsi ja sen vaikutusta nykyhetken haasteisiisi, ajatuksiisi, toimintatapoihisi ja tapoihisi hahmottaa ja tulkita esimerkiksi ihmissuhteitasi. Terapeutti tarjoaa sinulle myös erilaisia keinoja ja tukee sinua käsitteellistämään, jäsentämään ja ymmärtämään haasteitasi.

Psykoterapiassa on tärkeää, että sinulla on tilaa tuoda esiin omia kipukohtia ja vaikeitakin tunteita ja tulla nähdyksi kaikkine puolinesi. Psykoterapiasuhde on myös mahdollisuus harjoitella uusia taitoja olla suhteessa ja vuorovaikutuksessa. Se antaa myös mahdollisuuden tarkastella sitä, miten meillä on taipumusta olla suhteessa, mitä me pelkäämme ja miten uskallamme olla avoimia ja haavoittuviakin sekä tuoda esiin meidän tarpeitamme.

Psykoterapeutti voi opettaa erilaisia työkaluja, joilla voit haastaa omia toimintamallejasi ja ajatuksiasi sekä tarjota erilaisia kokemuksellisia harjoitteita, joiden avulla saat turvallisesti ilmaista, tutkia ja muokata omia elämän tapahtumiisi liittyviä kipeitäkin tunteita ja kokemuksia. Psykoterapiassa käytetyt harjoitteet, ongelmien käsitteellistämisen eli jäsentämisen tavasta ja psykoterapeutin aktiivisuus vaihtelevat niin psykoterapeutti- kuin psykoterapiasuuntauskohtaisesti.

“Prosessia voisi verrata sipulin kuorimiseen, missä pienin turvallisin askelin lähestytään kohti itseymmärryksen syventymistä ja omaa ydintä.”

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että psykoterapia on tutkimusmatka itseen, joka vaatii siihen lähtevältä uskallusta, avoimuutta ja rohkeutta kohdata kipeitäkin tunteita, muistoja ja uskomuksia. Prosessia voisi verrata sipulin kuorimiseen, missä pienin turvallisin askelin lähestytään kohti itseymmärryksen syventymistä ja omaa ydintä. Psykoterapeutti kulkee kuitenkin koko matkan rinnallasi, sinua vahvasti tukien, kannustaen ja muutokseesi uskoen ja pienet askeleet osoittaen.

Psykoterapian tavoitteena on auttaa sinua löytämään omat siipesi, jotka alkavat kantaa vähitellen entistä enemmän. Psykoterapian tavoitteena ei ole kokonaan poistaa haasteita, vaan auttaa ymmärtämään enemmän itseä, toiminnan juuria ja lisäämään näin myötätuntoa itseä kohtaan sekä tätä kautta mahdollistaa muutos ja uusien hyvinvointia paremmin palvelevien toimintamallien etsiminen ja löytyminen.

Vanhat mallit ja kivut eivät meistä koskaan täysin poistu, mutta siihen, miten vahvasti ne meihin vaikuttavat ja meitä ohjaavat, on mahdollista psykoterapian avulla vaikuttaa. Jokainen tälle matkalle lähtevä on rohkea ja usein, vaikka matka voi olla raskas, ajoin kuoppainen ja kipeä, se on myös usein palkitseva ja tavoitteena on asiakkaan arvojen mukaisen elämän ja hyvinvoinnin mahdollistaminen.

Poimi tästä talteen

Mitä psykoterapia on?

 • Psykoterapiaan päädytään usein silloin, kun haasteet ovat pitkäkestoisia ja vaikea-asteisempia ja hoidossa halutaan turvata riittävän pitkä, tukeva, tavoitteellinen ja vaikuttava hoitomuoto, joka on kohdennettu juuri sinun tarpeisiisi.
 • Psykoterapia on tutkimusmatka itseesi. Se vaatii uskallusta, avoimuutta ja rohkeutta kohdata kipeitäkin tunteita, muistoja ja uskomuksia: prosessissa syvennetään itseymmärrystä ja lähestytään omaa ydintä ikään kuin sipulia kerros kerrokselta kuorien. Psykoterapeutti on koko matkan vahvasti tukenasi, muutokseesi uskoen ja pienet askeleet osoittaen.
 • Psykoterapiaa on sekä pitkää kuntoutuspsykoterapiaa (usein noin 1–3 vuotta) että lyhyempää lyhytpsykoterapiaa. Myös lyhytpsykoterapia on psykoterapeutin tarjoamaa psykoterapiaa. Se kestää monesti noin 5–20 kertaa ja sopii luonteeltaan rajatumpien ja lievempien ongelmien hoitoon. Lyhytpsykoterapiaan pääsee usein nopeammin ja helpommin.

Tutustu tämän artikkelin kirjoittajaan

Olen Aino Juusola, Heltin johtava psykoterapeutti, psykologi ja tietokirjailija. Taustaltani olen traumojen hoitoon erikoistunut kognitiivinen psykoterapeutti (KIT). Minulla on pitkä työkokemus mm. oikeuspsykologiasta ja seksuaaliväkivallan kokemusten teemoista. Lisäksi olen TF-KKT työnohjaaja ja kouluttaja.