Käyttöehdot

Tästä sivulta löydät withHeltti palvelun käyttöehdot.

Yleiset käyttöehdot

1. Yleistä

Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja (”Käyttöehdot”) sovelletaan Heltti Oy:n (”Heltti”) with.heltti.fi -palveluun (”Palvelu”).

Palveluja käyttävä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö (”Käyttäjä”) hyväksyy Käyttöehdot itseään sitoviksi voidakseen käyttää Palvelua. Palvelun sisältö määräytyy Palvelun verkkosivuilla tai muutoin Palvelun tilauksen yhteydessä esitettyjen palvelukuvausten mukaisesti. Palvelun käyttäminen on kielletty, jos Käyttäjä ei hyväksy Käyttöehtoja tai jotain osaa niistä.

Palvelu ei ole terveydenhuollon palvelua, vaan osapuolet sopivat erikseen mahdollisista Heltin tai sen tytäryhtiön Shortum Oy:n tarjoamista terveydenhuollon palveluista. Palvelu on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin. Palvelulla ei ole takuuta. Mikään Palvelussa esitetty sisältö ei muodosta oikeudellisesti sitovaa neuvoa tai ohjetta tai takuuta.

Helttilla on omistusoikeus, tekijänoikeus tai käyttöoikeus sekä kaikki muut immateriaalioikeudet Palvelussa julkaistuun aineistoon, ellei toisin ole mainittu. Lainattaessa Palvelun sisältämää aineistoa pakottavan lainsäädännön sen salliessa, Käyttäjä on velvollinen mainitsemaan lähteen hyvän tavan edellyttämällä tavalla.

Heltti myöntää Käyttäjälle käyttöoikeuden käyttää Palvelua ja sen sisältämää aineistoa. Heltti myöntää käyttäjälle oikeuden katsella ja ladata Palvelun sisältämiä aineistoja sekä tulostaa niitä vain käyttäjän omaa, henkilökohtaista ja ei-kaupallista käyttöä varten. Tämä käyttöoikeuden myöntäminen ei kuitenkaan ole osoitus aineiston tai sen kopioiden omistusoikeuden siirtämisestä. Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata aineistoa millään tavalla eikä jäljentää, esittää julkisesti tai muulla tavoin julkistaa aineistoa tai käyttää sitä kaupallisessa tarkoituksessa.

2. Sopimuksen syntyminen ja rekisteröityminen

Palvelut voivat olla Käyttäjän käytettävissä ilman rekisteröitymistä tai ne voivat edellyttää rekisteröitymistä. Osa palvelun osioista vaatii rekisteröitymisen ja/tai erillisen tilauksen. Käyttämällä Palvelua Käyttäjä sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Käyttöehtoja. Rekisteröityessään Palveluun Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin Käyttöehtoihin ja olevansa tietoinen Palvelun Käyttöehdoista ja sitoutuu noudattamaan niitä.  

Käyttäjätunnukset ovat henkilö- ja/tai organisaatiokohtaisia eikä Käyttäjällä ole oikeutta luovuttaa tai siirtää niitä tai niihin kuuluvaa Palvelun käyttöoikeutta toiselle henkilölle tai organisaatiolle ilman Heltin kirjallista suostumusta.

Heltti voi kieltäytyä antamasta käyttöoikeutta Palveluun syytä ilmoittamatta tai peruuttaa myönnetyn käyttöoikeuden, jos Käyttäjä on toiminut tai toimii Käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti.

Käyttäjän on viivytyksettä ilmoitettava Heltille, jos Käyttäjän käyttäjätunnukset joutuvat sivullisen tietoon. Helttilla on oikeus sulkea Käyttäjän pääsy Palveluun välittömästi, jos Helttilla on syytä epäillä, että Palvelun käyttäjätunnukset ovat joutuneet sivullisen haltuun tai kadonneet.

3. Palvelun käyttö

Palvelua saa käyttää vain lakien, muiden viranomaissäännösten ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Palvelua saa käyttää vain sen kulloinkin voimassaolevien käyttöehtojen mukaisesti. Palvelua ja sen sisältöaineistoa ei saa käyttää muuhun kuin Käyttäjän omaan käyttöön.

4. Palvelun sisältö

Palvelu sisältää terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä tietopalveluita esimerkiksi videoiden, blogien, haastattelujen ja erilaisten työkalujen muodossa. Palveluun ei sovelleta lakia yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990) eivätkä sen tarjoamat Palvelut ole lain 1 luvun 2 §:n mukaisia terveydenhuollon palveluita.

Palvelun sisältö on tuotettu Käyttäjien yksityiseen käyttöön. Heltin pyrkimyksenä on sisällyttää Palveluun luotettavaa ja kattavaa tietoa, mutta Heltti ei takaa esitettyjen tietojen virheettömyyttä.

Palvelun sisältö on tarkoitettu vain informatiiviseen käyttöön, joten Käyttäjän ei tule käsittää sisältöä terveyteen liittyviksi neuvoiksi. Halutessaan terveyteen liittyviä neuvoja Käyttäjän tulee ottaa yhteys terveydenhuollon ammattilaisiin.

Palvelun sisältöä ei saa muokata, kopioida tai saattaa toisten saataville kokonaisuudessaan tai osissa ilman Heltin kirjallista suostumusta.

5. Palvelun toiminta, muutokset ja tietoturva

Heltti pyrkii korjaamaan Palvelun mahdolliset käyttökatkot kohtuullisessa ajassa. Heltti ei kuitenkaan takaa Palvelun virheettömyyttä tai sitä, että Palvelu on keskeytyksittä Käyttäjän käytettävissä.

Heltillä on oikeus tehdä Palvelun sisältöön, tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Heltti pidättää oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa ilmoittamatta Käyttäjälle. 

Heltillä on oikeus lopettaa maksullisen tai maksuttoman Palvelun tai sen osan tuottaminen. Heltti ilmoittaa Käyttäjälle maksullisen Palvelun lopettamisesta kohtuullisessa ajassa etukäteen.

Heltti pyrkii tarjoamaan Palvelun mahdollisimman korkeaa tietoturvatasoa noudattaen. Käyttäjän on ymmärrettävä, ettei Internet ole kaikilta osin täysin tietoturvallinen.

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää mitään Palvelun toimintaa häiritsemään pystyviä laitteita tai ohjelmia, suorittaa toimia, jotka rasittavat Palvelun rakennetta merkittävästi (esimerkiksi suorittaa massapostituksia), tai häiritä tai käsitellä Palvelun ohjelmistoja ja toimintoja.

6. Henkilötietojen käsittely

Heltti noudattaa toiminnassaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja käsittelee Käyttäjien tietoja Käyttöehtojen, tietosuojalain ja Palveluun sovellettavan tietosuojaselosteen mukaisesti.

7. Palvelun tilauksen tai rekisteröitymisen vaativat osiot

Palvelun maksullisen tilauksen tai rekisteröitymisen vaativiin osioihin pääseminen edellyttää aina rekisteröitymistä ja kirjautumista Palveluun sekä maksullisten osioiden osalta voimassa olevaa tilausta.

Käyttäjä tekee tilauksen ja rekisteröitymisen Palvelun erillisessä osiossa ja tilaukseen ja/tai rekisteröitymiseen sovelletaan näitä Käyttöehtoja sekä tilauksen ja rekisteröitymisen yhteydessä erikseen sovittavia ehtoja, kuten lupaa palvelun markkinointiin Käyttäjälle.

Palvelun maksullisten osioiden tilaus voi olla joko määräaikaisena voimassa oleva kertatilaus, joka maksetaan kertakorvauksena ennakkoon, tai automaattisesti ennen uuden tilausjakson alkua maksukortilta veloitettava toistuvaismaksutilaus. Käyttäjä voi peruuttaa käyttäjäprofiilin kautta tekemänsä toistuvaismaksutilauksen koska vain. Palvelun käyttöoikeus säilyy tällöin kuitenkin voimassa tilausjakson loppuun asti.

Onnistuneen tilauksen jälkeen Heltti lähettää Käyttäjän sähköpostiin tilausvahvistuksen. Vahvistusviestien lähettäminen edellyttää toimivan sähköpostiosoitteen antamista tilauksen yhteydessä.

Käyttäjä hyväksyy sen, ettei Palvelun maksullisilla osilla ole kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n mukaista peruuttamisoikeutta. Palvelun maksullisen osat ovat kuluttajansuojalain 6 luvun 15 §:n 2 momentin ja 6 luvun 16 §:n 1 kohdan tarkoittamia palveluja, joiden suorittaminen aloitetaan kuluttajan suostumuksella sähköisesti ennen peruuttamisajan päättymistä. Palvelun tilausta ei voi irtisanoa tilausjakson aikana.

Heltti voi muuttaa Palvelun tai sen osan hintaa tai hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman palvelun maksulliseksi tai maksullisen maksuttomaksi. Heltti varaa itselleen oikeuden kohtuullisiin hinnan muutoksiin. Heltti ei palauta Tilauksesta maksettuja maksuja, jos se päättää muuttaa maksullisen Palvelun osan maksuttomaksi kesken tilauskauden. 

Heltillä on oikeus milloin tahansa estää Käyttäjän pääsy Palveluun väliaikaisesti tai pysyvästi, jos Käyttäjä on toiminut Käyttöehtojen tai muiden Palveluita koskevien erityisehtojen tai muuten hyvän tavan vastaisesti. Heltti ei tällöin palauta jo maksettuja maksuja Käyttäjälle.

8. Vastuunrajoitukset

Heltti pyrkii käyttämään mahdollisimman luotettavia lähteitä ja henkilöitä Palveluiden tuottamisessa. Heltti ei takaa Palvelun sisällön virheettömyyttä eikä vastaa Palveluun sisältyvistä virheellisistä tiedoista. Heltti ja sen palveluksessa oleva henkilökunta eivät vastaa Palvelun sisällön soveltamisesta Käyttäjien tarpeisiin eivätkä vahingoista, joita Palveluiden sisällön käyttämisestä voi syntyä.

Heltti ei missään tapauksessa vastaa välittömästä vahingosta, joka johtuu

  • Palvelun käytöstä tai palvelukatkoksesta;
  • Palvelun välityksellä saadusta tiedosta tai informaatiosta; tai
  • muista Palveluun liittyvistä olosuhteista.

Heltti ei missään tapauksessa vastaa Käyttäjän välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuten esimerkiksi menetetyistä tuotoista.

9. Evästeet

Heltti käyttää Palvelussa evästeitä (cookies) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten digitaalisia sormenjälkiä sivuston kävijäliikenteen tilastointiin sekä eräiden sivuilla olevien palvelujen käytön mahdollistamiseksi ja voidakseen palvella Käyttäjiä paremmin. Eväste on pieni määrä dataa, jonka selain tallentaa laitteelle, jolla nettiselain toimii. Nämä evästeet eivät sisällä henkilötietoja, vaan ovat ainoastaan tämän selaimen tunniste seurannan palvelussa, jolla Palvelu on tallentanut tämän selaimen selaushistoriatietoja.

Käyttäjä voi estää evästeiden ja niihin rinnastettavien tunnistustapojen käytön selaimensa asetuksista. Tällöin Palvelu ei välttämättä ole käytettävissä samalla lailla kuin evästeiden käyttö sallien.

10. Seurantapalvelut

Heltti käyttää Palvelussa verkkoliikenteen seurantapalveluja (trackers) Palvelun käyttäjien laskentaan ja vastaavien tilastotietojen keräykseen. Nämä seurantapalvelut ovat yleensä evästepohjaisia (lisätietoja kohdassa 9 (Evästeet)), eivätkä siten sisällä henkilötietoja.

Heltti haluaa kuitenkin avoimesti ilmoittaa seurantapalveluiden käytöstä, koska monet näistä seurantapalveluista sijaitsevat EU:n ulkopuolella, eikä näiden palveluiden täydellistä kuvausta ole saatavissa. Heltti käyttää seurantapalveluita, koska näiden dokumentaatioiden mukaan ne eivät sisällä GDPR:n tai muun tietosuojalainsäädännön vastaista toiminnallisuutta.

Palvelussa käytetään seuraavia seurantapalveluita:

  • Custom Audience Facebook Pixel
  • Google Tag Manager
  • Google Analytics
  • New Relic
  • MyFonts Counter
  • Firebase

11. Käyttöehtojen muuttaminen

Heltillä on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja ilmoittamalla tästä Käyttäjälle joko Palvelussa tai sähköpostilla. Jos Käyttäjä jatkaa Palvelun käyttöä tällaisen ilmoituksen jälkeen, Käyttäjä hyväksyy Käyttöehtojen muutoksen.

12. Sovellettava laki ja riitaisuuksien ratkaiseminen

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia määräyksiä.

Käyttöehdoista aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti. Jos sopimukseen ei päästä, asian ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin käräjäoikeus.