Miten pitkittynyt stressi vaikuttaa hyvinvointiin?

Katri Kanninen

Tuntuuko, että työpaikan menetys, ero ja vesivahinko tulevat usein juuri silloin, kun niille olisi vähiten voimia? Elämä ei ole ennustettavissa, emmekä harmillisesti voi valita, milloin stressaavat asiat mahtuvat elämäämme ja ovat linjassa kulloisenkin jaksamisemme kanssa.

Miten stressi vaikuttaa kehoon ja mieleen?

Erityisesti pitkään jatkuneella stressillä voi olla huomattava vaikutus hyvinvointiimme elämän eri osa-alueiden kautta:

 • Kehon ja mielen terveysongelmat: stressi voi linkittyä moniin terveyshaittoihin.
 • Haitalliset käyttäytymismallit: stressi voi johtaa haitallisiin käyttäytymismalleihin, kuten ylensyöntiin ja päihteiden käyttöön.
 • Ihmissuhdehaasteet: stressi voi vaikuttaa ihmissuhteisiin esimerkiksi madaltuneen ärtymiskynnyksen ja jaksamattomuuden kautta.
 • Arjenhallinta: stressi voi heikentää kykyämme suoriutua työstämme ja arjen tehtävistä.
 • Elämänlaatu: kaiken kaikkiaan stressi voi heikentää koettua elämänlaatua.

Yksilöllinen stressi

 • Stressille on tyypillistä, että se vaikuttaa yksilöihin eri tavoin ja saattaa kasautua ajan myötä. Toinen saattaa kokea tietyn tilanteen stressaavana, kun taas toiselle sama tilanne voi tuntua jopa innostavalta. Stressikokemukset voivat siis vaihdella tilanteittain ja yksilöittäin paljonkin.

 • Stressi-haavoittuvuusmalli kuvaa, miten stressi ja yksilön henkilökohtainen alttius vaikuttavat mielenterveyteen. Samoin resilienssierot, eli kyvyt selviytyä stressistä, vaihtelevat ihmisestä toiseen.

 • Malli korostaa, kuinka stressin määrää, laatua ja kokemusta on erittäin hankala määrittää yksinkertaisten stressimittarien kautta, sillä stressin subjektiivinen kokemus vaihtelee yksilöllisesti: Tämä on yhteydessä siihen, että kullakin ihmisellä on omat tarpeensa ja vahvuutensa. Lisäksi kukin meistä kokee elämäntilanteensa ja siihen liittyvän kuormituksen oman persoonansa ja elämänkokemustensa värittämänä.

Mikä aiheuttaa stressiä?

Stressin tunnistaminen ja hallinta ovat tärkeitä elämässä. Jokainen meistä kokee stressiä eri tavoin ja eri syistä, ja ymmärtämällä stressin vaikutukset itseemme ja toimintaamme voimme työskennellä kohti parempaa hyvinvointia. Alla on neljä suurinta stressitekijää, jotka ihmiset tyypillisesti kokevat kuormittavina:

 1. Vakavat terveysongelmat: Kun itse tai läheinen sairastuu vakavasti, tilanne voi tuntua äärimmäisen stressaavalta ja herättää paljon epävarmuutta.
 2. Taloudelliset vaikeudet: Rahahuolet voivat aiheuttaa huomattavaa stressiä ja turvattomuuden tunnetta etenkin silloin, kun laskut alkavat kasaantumaan.
 3. Työpaikan menetys: Työpaikan menettäminen voi olla henkisesti ja taloudellisesti stressaavaa ja herättää suurta epävarmuutta ja turvattomuutta.
 4. Henkilökohtainen menetys: Menetykset, kuten läheisen kuolema, voivat vaikuttaa meihin syvästi ja aiheuttaa voimakasta kipua ja stressiä.

Muun muassa nämä stressitekijät voivat olla elämämme suuria haasteita, jotka saattavat kuvautua elämämme tienhaaroina. Stressaavan elämäntilanteen tai kriisin pysäyttäessä arjen, on valittava joko taantuminen ja kiinnittäytyminen tuttuihin automatisoituneihin toimintamalleihin tai kasvaminen entistä itseämme suuremmiksi. Tutut selviytymismallit ovat yleensä lyhyellä tähtäimellä helppo valinta, mutta uusien, rakentavampien toimintamallien opettelu saattaa olla pidemmällä aikavälillä kannattavampaa ja johtaa tasapainoisempaan lopputulokseen.

On tärkeää muistaa, että apua ja tukea on saatavilla. Jos tunnistat, että elämässäsi on paljon tai erittäin paljon stressiä, voi olla paikallaan keskustella tapahtumista, omista voimavaroista ja selviytymiskeinoista ammattilaisen kanssa. Yhdessä terapeutin kanssa voit työskennellä niiden hallitsemiseksi, voittamiseksi ja toimivien selviytymiskeinojen löytämiseksi. Tyypillisesti mitä suuremmasta kriisistä on kyse, sitä pidempään sen käsittely ja uuteen tilanteeseen orientoituminen kestää. Muista siis antaa itsellesi aikaa ja ymmärrystä.

Poimi tästä artikkelista talteen

Miten pitkittynyt stressi vaikuttaa hyvinvointiin?

Stressi vaikuttaa meihin yksilöllisesti. Stressin kokemukseen voivat vaikuttaa mm. omat tarpeesi, vahvuutesi, persoonasi, elämänkokemuksesi ja resilienssisi. Toisaalta vaikutuksia löytyy myös ympäriltämme, kuten sosiaalisten turvaverkkojen kantavuudesta ja muiden elämän osa-alueiden vakaudesta.

Pitkittynyt stressi voi heijastua hyvinvointiin monin eri tavoin:

 • Kehollisina ja psyykkisinä haasteina, kuten unettomuutena ja ahdistuneisuutena
 • Haitallisina käyttäytymismalleina, kuten ylensyöntinä tai päihteiden käyttönä
 • Ihmissuhdehaasteina, esim. voimattomuuden ja madaltuneen ärsyyntymiskynnyksen myötä
 • Arjenhallinnan heikentymisenä niin kotona kuin esimerkiksi työelämässä
 • Kaiken kaikkiaan koetun elämänlaadun heikentymisenä

Muista, että itseä kuormittavaan stressiin kannattaa kysyä apua esimerkiksi omalta esihenkilöltä tai terveydenhuollosta. Myös lyhytterapiasta voit saada tarvitsemasi tuen stressaavaan elämäntilanteeseen.

Vaikea olo ja epävarmuus voivat saada tekemään hätiköityjä ratkaisuja, jotka eivät yleensä palvele meitä pitkällä aikavälillä. Yhdessä esimerkiksi lyhytterapeutin kanssa voitte rauhassa hahmottaa tilanteen kokonaiskuvan, toimivia ja ei-toimivia selviytymiskeinoja sekä pitkällä aikavälillä kantavia ratkaisuja tilanteeseesi.


Tutustu tämän artikkelin kirjoittajaan

Olen Katri Kanninen, psykologian tohtori, psykoterapeutti (KAT), kouluttajapsykoterapeutti ja tietokirjailija.