Tietosuojaseloste

Tästä löydät w/ Heltin tietosuojaselosteen. Tietosuojaseloste on päivätty 5.12.2022.

1 REKISTERINPITÄJÄ: HELTTI OY

Y-tunnus 2544593-8

Mannerheimintie 12 A, 00100 Helsinki

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Tietosuojavastaava Juulia Kaipiainen

Mannerheimintie 12 A, 00100 Helsinki

juulia.kaipiainen@heltti.fi

3 REKISTERIN NIMI

With Heltti -käyttäjärekisteri

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

With Heltti -palvelu (jäljempänä myös ”palvelu”) on suunnattu ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden teemoista. Palvelun käyttäjät voivat olla kuluttajia tai Heltin asiakasyritysten työntekijöitä. Lisäksi palvelun käyttäjinä voivat olla muutkin henkilöt, jotka ovat sopineet Heltin kanssa rekisteröitymisestä palveluun.

Tässä tietosuojaselosteessa ”käyttäjä” tarkoittaa palvelua käyttäjätilinsä kautta käyttävää henkilöä. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, joka katsotaan annetuksi kun käyttäjä rekisteröityy palveluun.

Henkilötietoja käsitellään Heltin tarjoaman verkkoselain- ja/tai sovelluspohjaisen With Heltti -palvelun toteuttamista ja tarjoamista varten sekä käyttäjän mahdollisesti tilaamien muiden palveluiden tarjoamista varten.

Heltti voi käyttää henkilötietoja jäsenen historian, palautteiden, tyytyväisyystietojen, kyselyiden ja tutkimusten tekoon, seurantaan ja analysointiin; viestinnän, markkinoinnin ja palveluiden kohdentamiseen sekä muuhun palveluiden järjestämiseen, kehittämiseen ja tarjontaan sekä profilointi-tarkoituksiin siten kuin tämän tietosuojaselosteen kohdassa 11 on tarkemmin kuvattu. Palvelu voi sisältää markkinointiviestintää puhelimitse, tekstiviestillä, sähköpostitse tai muiden vastaavien viestien välityksellä sekä palvelun sisäistä markkinointia ja muuta viestintää.

Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa Heltin konserniyhtiöille ja/tai ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

Käyttäjän sähköpostiosoite, nimi ja henkilötunnus sekä käyttäjän mahdollisesti antamat muut yhteystiedot. Nämä henkilötiedot saadaan käyttäjän luodessa käyttäjätilin palveluun.

Käyttäjän osoite, joka pyydetään käyttäjältä, jos käyttäjä käyttää maksullisia palveluita.

Tietoja rekisteröidyn toivomista, käyttämistä ja ostamista palveluista sekä merkintä kulloinkin voimassa olevista palveluista.

Rekisteröidyn mahdollisesti tallentamat itseään koskevat tiedot kuten kiinnostuksen kohteet tai muut vastaavat tiedot.

Tunnistamis- ja varmentamisvälineiden ja -palveluiden käyttöön liittyviä tarpeellisia tietoja.

Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.

Muita rekisterin tarkoitukseen liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi rekisteröityyn yhdistettävissä oleva, palvelun käyttämisen yhteydessä tapahtuvasta verkkosivujen käytöstä kerättävä tieto, kuten esimerkiksi käyttäjän IP-osoite, käynnin kellonaika, vieraillut sivut, käytetty selaintyyppi, verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut verkkosivulle sekä palvelin, jolta käyttäjä on tullut verkkosivulle.

6 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Heltti säilyttää henkilötietoja With Heltti -palvelussa niin kauan kuin rekisteröity käyttää With Heltti -palvelua, eli hänellä on palvelussa käyttäjätili. Heltti voi poistaa tiedot myös tätä ennen, jos on selvää, ettei käyttäjä enää käytä palvelua.

7 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista tietolähteistä:

Rekisteröity itse, ja rekisteröidyn toimesta tapahtuvan With Heltti -palvelun käytön kautta syntyvät tiedot.

8 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA VASTAANOTTAJIEN RYHMÄT

Tietoja voidaan luovuttaa Heltin tai Heltin lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuville tahoille. Näiden ulkopuolelle tietoja luovutetaan vain sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.

9 TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, muun muassa Yhdysvaltoihin, tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

10 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

A Manuaalinen aineisto

Rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa.

B Sähköisesti käsiteltävät tiedot

With Heltti -palvelu toimii verkossa ja sitä voidaan käyttää tietoliikenneyhteyden välityksellä esimerkiksi tietokoneen, mobiililaitteen tai muun älylaitteen selaimen kautta tai muun Heltin kulloinkin tarjoaman teknisen sovelluksen välityksellä.

With Heltti -palveluun kirjaudutaan käyttämällä Heltin kulloinkin hyväksymää tunnistautumista. Heltti järjestää palvelun ja tietoturvan asianmukaisin teknisin ratkaisuin.

Aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta perusteltu käyttöoikeus.

Heltti poistaa With Heltti -palvelun käytön lopettamisen yhteydessä (eli käyttäjän poistaessa käyttäjätilinsä) kaikki With Heltti -palvelussa olevat käyttäjän itse tallettamat tiedot sekä käyttäjän With Heltti -profiilin.

Yllä esitettyjen toimien tarkoituksena on turvata With Heltti -palvelun luottamuksellisuus, tietojen saatavuus ja eheys sekä rekisteröityjen oikeuksien toteutuminen.

11 PROFILOINTI

Osana With Heltti -palveluun tallennettujen henkilötietojen käsittelytoimia Heltti voi hyödyntää tietoja myös profilointitarkoituksissa. Profilointi toteutetaan luomalla rekisteröidylle jäsentunniste, jonka avulla erilaisia palvelun käyttämisen yhteydessä syntyviä rekisteröityä koskevia tietoja voidaan yhdistellä. Edellä kuvatun kaltaisesti luotua profiilia voidaan tämän jälkeen esimerkiksi verrata muista rekisteröidyistä luotuihin profiileihin.

Profiloinnin tarkoituksena voi olla selvittää palveluiden kysyntää ja käyttäjän toimintaa sekä kohdentaa Heltin palveluita.

12 REKISTERÖIDYN OIKEUS VASTUSTAA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, joita Heltti kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin. Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan 15 mukaisesti. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Heltti voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

13 REKISTERÖIDYN OIKEUS VASTUSTAA SUORAMARKKINOINTIA (KIELTO-OIKEUS)

With Heltti -palvelu voi sisältää Heltin ja sen kumppaneiden mainoksia. Käyttäjä ei voi kieltää mainosten esiintymistä palvelussa.

Rekisteröity voi antaa With Heltti -palvelussa palvelun ulkopuolista suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja kanavakohtaisesti, mukaan lukien suoramarkkinointitarkoituksiin tapahtuva profilointi.

14 MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

14.1 Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Kirjautuessaan sisään With Heltti -palveluun rekisteröidyllä on aina nähtävillään suurin osa niistä tiedoista, joita With Heltti -palvelu hänestä sisältää.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tarkastaa, mitä muita häntä koskevia tietoja With Heltti -palveluun on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 15 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

14.2 Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröity voi päivittää omia perustietojaan With Heltti -palvelussa. Siltä osin kuin rekisteröity voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, With Heltti -palvelun tarkoituksen vastainen, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.

Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tehdään tämän tietosuojaselosteen kohdan 15 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia Helttiä rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Heltin vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

14.3 Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin kuin rekisteröity on itse toimittanut With Heltti -palveluun tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

14.4 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

14.5 Muut oikeudet Jos Heltti käsittelee henkilötietoja rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Heltille tämän tietosuojaselosteen kohdan 15 mukaisesti.

15 YHTEYDENOTOT

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Helttiin With Heltti -palvelussa, sähköpostitse privacy@heltti.fi, Heltin toimipisteessä tai postitse osoitteeseen: Heltti Oy / Tietosuoja, Mannerheimintie 12 A, 00100 Helsinki. Heltti voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.